Werkconferentie CVA netwerken + veelgestelde vragen

3 okt 2019
Veel fysiotherapeuten nemen deel aan een CVA-netwerk of overwegen dit te doen. Het KNGF krijgt regelmatig vragen over het ontwikkelen van en deelnemen aan een dergelijk netwerk. Daarom maken we je graag attent op de werkconferentie van CVA kennisnetwerk Nederland die plaatsvindt op 5 november 2019. Het KNGF is samenwerkingspartner van deze bijeenkomst.

Veelgestelde vragen

In de aanloop naar deze bijeenkomst heeft het programma intramuraal van het KNGF vragen geïnventariseerd die leven over dit onderwerp. Hier vind je het antwoord op de vier meest gestelde vragen over CVA netwerken.

1. Aan welke eisen moet een fysiotherapeut voldoen om CVA-patiënten te kunnen behandelen
In de KNGF richtlijn beroerte is een beschrijving opgenomen van de gewenste specifieke kennis, opleiding en ervaring van fysiotherapeuten om CVA-patiënten adequaat te kunnen behandelen:
De werkgroep is van mening dat adequate fysiotherapie bij patiënten met een CVA kennis en ervaring vergt. Om voldoende expertise te kunnen waarborgen, is het een voorwaarde dat fysiotherapeuten die CVA-patiënten behandelen adequate bijscholing volgen en regelmatig CVA-patiënten behandelen. (niveau 4) (KNGF richtlijn beroerte, 2014, h.st. B.1.2)
“Geadviseerd wordt post-initiële scholing te volgen op het gebied van de neurorevalidatie, met de nadruk op CVA, waarbij zowel basisvakken als (neuro)anatomie, (neuro)fysiologie, bewegingssturing en motorisch leren, en evidentie voor alle delen van het fysiotherapeutisch proces worden gedoceerd, alsmede gesuperviseerd toegepast. Om als voldoende bekwaam te worden gekwalificeerd, dient de fysiotherapeut jaarlijks minimaal vijf patiënten met een CVA te behandelen. Daarnaast wordt aanbevolen dat elke fysiotherapeut deel uitmaakt van een regionaal CVA-netwerk waarin deskundigheid wordt uitgewisseld en taken en verantwoordelijkheden op elkaar worden afgestemd, om kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. De criteria ten aanzien van bijscholing en het           jaarlijks aantal te behandelen patiënten zullen naar alle waarschijnlijkheid worden aangescherpt in de komende jaren.” (KNGF richtlijn beroerte, 2014, h.st. B.1.2)

2. Is er een overzicht beschikbaar voor scholing op het gebied van CVA?
Op deze website staat een overzichtspagina van alle CKR-geaccrediteerde scholingen. Hierin kun je zoeken op trefwoorden. Met de trefwoorden “CVA” of “neuro” worden meer dan 50 scholingen geïdentificeerd op het gebied van CVA/NAH.

3. Zijn er eisen waaraan CVA netwerken in Nederland moeten voldoen?
Het KNGF heeft in 2019 een aantal basisprincipes geformuleerd ten aanzien van netwerken in de fysiotherapie. Op dit moment is het KNGF nog bezig met een doorontwikkeling van deze principes en standpunten. De onderstaande principes zijn generieke principes die het KNGF belangrijk vindt in de samenwerking met netwerken:

1. Het netwerk is open; het is toegankelijk voor elke fysiotherapeut die aan de gestelde voorwaarden voldoet;

2. Het netwerk is primair gericht op kwaliteitsbevordering en/of kwaliteitsborging van de zorg  rondom een patiënt en transparantie van kwaliteit en deskundigheid;

3. Het netwerk is gericht op een aandoening/lichaamsregio waarbij het vanuit evidentie en/of klinische expertise relevant is om vakinhoudelijke kennis en specifieke deskundigheid samen te brengen;

4. Het netwerk is idealiter multidisciplinair van aard, waarbij de zorg rondom de patiënt centraal staat (‘juiste zorg op de juiste plek’);

5. Het netwerk draagt bij aan, faciliteert en/of stimuleert betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor zowel patiënt als fysiotherapeut;

6. Het netwerk stelt voorwaarden/eisen aan haar (toekomstige) leden die transparant, haalbaar, doelgericht en relevant zijn (te denken aan lidmaatschap, scholingseisen en instapeisen);

7. Het netwerk staat open om in gesprek te gaan met het KNGF over mogelijke advisering en ondersteuning en samenwerking;
 

4. Zijn er producten voor de ondersteuning van organisatie, zichtbaarheid en herkenbaarheid van CVA-netwerken (bijvoorbeeld toolkits)?

  • Het KNGF heeft een stappenplan samenwerken/netwerkvorming ontwikkeld. Dit stappenplan helpt om gestructureerd tot een netwerk te komen. vindt het stappenplan via deze link.
  • ParkinsonNet heeft met subsidie van ZonMw een ‘Handreining aandoeningspecifieke netwerken’ ontwikkeld. Hierin staat veel informatie over de organisatie, randvoorwaarden, mogelijke activiteiten en bevorderende/belemmerende factoren. U vindt de handreiking via deze link.

Neem voor meer informatie contact op met Bouwien Douwes, programmaleider intramuraal. Mail: b.douwes@kngf.nl 

 

Trefwoorden: