Intramuraal

Het KNGF kent een groot aantal leden dat werkzaam is binnen een intramurale instelling. Deze leden werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, instelling voor verstandelijk beperkten of een GGZ-instelling. Het KNGF streeft er naar dat meer fysiotherapeuten die intramuraal werken zich aan de vereniging verbinden. Hiervoor is een lidmaatschap nodig dat aansluit bij de wensen en behoeften van de intramuraal werkzame fysiotherapeut.

Programma 2018

Het programma ‘‘intramuraal” levert een belangrijke bijdrage aan de positionering, de veranderende rol en de kennis over de toegevoegde waarde van de intramuraal werkzame fysiotherapeuten. Het KNGF heeft een stimulerende rol ten aanzien van kwaliteitsverbetering en scholing, meer heldere financiering en bekostiging, betere samenwerking met relevante stakeholders en het initiëren, aansluiten bij en vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk voor de intramuraal werkzame fysiotherapeut. Het KNGF, de BI’s en het academische werkveld werken intensief samen om deze resultaten te behalen. Het KNGF voert het programmaplan “Intramuraal” uit, dat in samenspraak met de intramuraal gerelateerde BI’s is opgesteld. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan de activiteiten zijn ingedeeld naar de drie kernfuncties van het KNGF. Daarnaast vertegenwoordigt het KNGF de intramuraal werkende fysiotherapeuten bij de cao-onderhandelingen.

Activiteiten
•  Zichtbaar maken en uitdragen van de meerwaarde van fysiotherapie binnen een
intramurale instelling door middel van het ontsluiten van bestaande wetenschappelijke
literatuur, verrichten van onderzoek, opstellen van factsheets, tools, schrijven van een
position paper en beschrijven van best practices.

•  Voortzetten van het traject perioperatieve zorg: uitwerken en opzetten van een
duurzaam concept Better in Better out (BiBo) middels Health Deal; samenwerking
tussen publieke en private partijen. Doel is om leden een concept te bieden voor het
positioneren en realiseren van perioperatieve zorg binnen de eigen instelling.

•  Het KNGF is betrokken bij vraagstukken over bekostiging van tweedelijnszorg waar
fysiotherapie onderdeel van uitmaakt. Hierin wordt actief de samenwerking gezocht met
de BI’s, met leden die werkzaam zijn in een intramurale setting (VLF, VAFAZ) en andere
relevante stakeholders.

•  Het KNGF bevordert in samenwerking met de betreffende BI’s, de aansluiting van
intramuraal werkzame fysiotherapeuten bij het KRF NL, onder andere door middel van
pilots (ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra).

•  Het KNGF gaat in samenwerking met de BI’s in gesprek met scholingsaanbieders om het
aanbod van scholing en opleidingen voor intramuraal werkende fysiotherapeuten, dat is
toegespitst op de aard van hun werkzaamheden, te vergroten.

•  Vormgeven en uitvoeren van een pilot in het kader van Cerebro Vasculair Accidentzorg
door de lijnen heen, een gezamenlijk initiatief van het KNGF, de NVRF en de VRA
(Vereniging Revalidatie Artsen).

•  We vragen leden die intramuraal werkzaam zijn gericht om hun mening over
gewenste wijzigingen in cao’s. De resultaten daarvan worden gebruikt door de
cao-onderhandelaars via onze vertegenwoordiging in FBZ.

Ondersteuning

Naast het programma Intramuraal is het KNGF ook werkzaam op het gebied van Arbeidsvoorwaarden,.

Arbeidsvoorwaarden

Het KNGF is betrokken bij totstandkoming van acht cao’s die voor intramurale KNGF leden van toepassing zijn. Om hierbij, samen met de koepels van andere professionals in de zorg, voldoende voet aan de grond te krijgen, maken we gezamenlijk deel uit van de Federatie Beroepsorganisaties Zorg (FBZ). De FBZ onderhandelt namens KNGF over arbeidsvoorwaarden.

De cao’s vindt u op de site van de FBZ hier

Trefwoorden: